KARYA SISWA

Print
 
Hasil karya siswa SMAN 1 Surakarta, banyak sekali  antara lain :